Stowarzyszenie
na rzecz Rozwoju Hałcnowa

ul. S. M. Szewczyk 1
43-300 Bielsko-Biała
KRS 0000232680

Konto: GETIN NOBLE BANK
89 1560 0013 2353 8662 1000 0001

Kontakt mailowy:
edek_kolek54@o2.pl
iwonag310@gmail.com

logo Hałcnowa

Historia Stowarzyszenia

Kilka lat temu w gronie kilku osób (m.in. śp. Małgorzata Wójcik, Franciszek Nikiel, Jolanta Fajkis i niżej podpisany) zastanawialiśmy się, jak wesprzeć działania różnych grup środowiskowych funkcjonujących w Hałcnowie. Szukaliśmy takiej formuły, która umożliwiłaby skuteczniejszą działalność, a także szersze możliwości pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych (Rada Osiedla, Dom Kultury czy grupy parafialne, nie mając osobowości prawnej, miały tym samym ograniczone możliwości działań). Taką szeroką formułę ma stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa. Stąd pomysł, by powołać w Hałcnowie jakieś stowarzyszenie mieszkańców.

Na zebranie założycielskie w dn. 28.02.2005 r. zaprosiliśmy wiele osób reprezentujących - naszym zdaniem - jak najszerzej hałcnowskie środowiska: parafialne, oświatowe, kulturalne, społeczne. Stąd obecność wśród członków - założycieli takich osób jak: ks. Proboszcz Stanisław Morawa, dyrektorzy placówek oświatowych (śp. Małgorzata Wójcik, Marian Lubicki, Małgorzata Wawrzuta, Maria Satława, Jolanta Fajkis, Krystyna Stanclik) i kulturalnych (Krystyna Małecka), szefowie Ochotniczej Straży Pożarnej (Herbert Olma, Józef Kwieciński, Stefan Raszka), członkowie - szefowie grup parafialnych (Stefan Zuber, Wanda Włoch, Emilia Włosińska), seniorzy (Stefania Pysz, Krystyna Marcelanik, Bolesław Fiołek) i inni (w sumie 37 osób).

Na zebraniu przyjęliśmy Statut Stowarzyszenia, powołaliśmy Komitet Założycielski (w składzie M. Wójcik, J. Fajkis, F. Nikiel, i E. Kołek), którego zadaniem była sądowa rejestracja Stowarzyszenia i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (co sfinalizowaliśmy w maju 2005 r.) i wybraliśmy pierwszy Zarząd w następującym składzie:

 • Edward Kołek Prezes
 • Małgorzata Wójcik Wiceprezes
 • Franciszek Nikiel Wiceprezes
 • Małgorzata Wawrzuta Sekretarz
 • Barbara Tomala Skarbnik
 • Jolanta Fajkis Członek
 • Krystyna Małecka Członek
 • Kazimierz Konior Członek
 • Stefan Zuber Członek

i Komisję Rewizyjną:

 • Stefan Raszka Przewodniczący
 • Maria Satława Z-ca Przewodniczącego
 • Krystyna Stanclik Członek
 • Iwona Gębała Członek
 • Barbara Kropka Członek

Po uzyskaniu w maju 2005 r. osobowości prawnej (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: nr KRS 0000232680) rozpoczęliśmy działalność. Co udało się zrobić przez te lata? Niewątpliwie czynnie i aktywnie uczestniczyliśmy w życiu naszej dzielnicy.

 1. Współorganizowaliśmy wraz z Radą Osiedla Hałcnów , Domem Kultury, Ochotniczą Strażą Pożarną, placówkami oświatowymi środowiskowe obchody świąt i uroczystości państwowych (3 Maja, Święto Niepodległości) oraz lokalnych (Święto Hałcnowa w czerwcu 2006 r.)

 2. Zorganizowaliśmy w styczniu 2006 i 2007 r. (także z Radą Osiedla - jeszcze pod przewodnictwem śp. Małgorzaty Wójcik, a później p. Marii Satławy, oraz z Domem Kultury) tradycyjne środowiskowe spotkania opłatkowe połączone z całonocną zabawą.

 3. Przeprowadziliśmy dwie edycje Hałcnowskiego Konkursu Fotograficznego (w 2006 r. - "Hałcnów w fotografii"; w 2008 r. - "Cztery pory roku w Hałcnowie"), których efektem były wystawy prac w Domu Kultury, wernisaż, a także pamiątkowe foldery ukazujące nagrodzone prace.

 4. Od trzech lat w Domu Kultury pod auspicjami Stowarzyszenia spotykają się szachiści (w każdą środę od 1700 do 21oo), głównie emeryci i renciści, ale mogą też pograć młodsi hałcnowianie.

 5. Współpracujemy z hałcnowskim placówkami oświatowymi, wspierając organizacyjnie lub finansowo ich różnorodne inicjatywy (np. imprezę o nazwie "Świat bajek dziesięciolatka" w SP 28 czy gimnazjalny program profilaktyczny pod nazwą "Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych" w Gimnazjum nr 6).

 6. W Niedzielę Palmową w 2008 roku zorganizowaliśmy (wraz z SP nr 28, Gimnazjum nr 6, przedszkolami i Domem Kultury) świąteczny kiermasz wielkanocny, którego efekt (5500 zł) przeznaczyliśmy na cele charytatywne (pomoc w operacji sparaliżowanej pracownicy Przedszkola nr 43 p. Urszuli Sablik).

 7. Także w okresie Świąt Wielkanocnych 2008 r. zrealizowaliśmy w naszym Sanktuarium widowisko słowno - muzyczne pt. "Tryptyk rzymski", oparte na tekście filozoficznego poematu Jana Pawła II o tym samym tytule, a zilustrowane animowanym filmem Marka Luzaro o tym samym tytule. W realizację tego artystycznego przedsięwzięcia zaangażowanych było ponad 100 osób (przedstawicieli wszystkich działających w Hałcnowie grup, organizacji i Stowarzyszeń oraz chór "Jubileum", Kwartet Smyczkowy "Animato" oraz Schola Młodzieżowa "Verba Dei").

 8. Aktywnie współdziałamy z organizacjami funkcjonującymi na terenie Hałcnowa (np. z Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wojennych, z Parafialno - Szkolnym Klubem Sportowym "Beskidy", Akcją Katolicką) oraz z naszą parafią i duszpasterzami.

Dużo to czy mało? Na pewno zawsze może być więcej, ciekawiej i efektywniej. Ale to wszystko zależy od środków finansowych a przede wszystkim od ludzi - od ich aktywności, pasji, zaangażowania w bezpłatne przecież działanie. Dlatego wciąż liczymy na nowych członków Stowarzyszenia, na ich pomysły i aktywność.

Edward Kołek       
Prezes Stowarzyszenia


HISTORII STOWARZYSZENIA CIĄG DALSZY. LATA 2008-15

W latach 2008 do 2015 kontynuowaliśmy zasadnicze kierunki działań:

 1. rozwijaliśmy owocną współpracę z hałcnowskimi placówkami oświatowymi i kulturalnymi, organizując wspólne przedsięwzięcia np. obchody rocznic i świąt państwowych 3 Maja czy Święto Niepodległości, festyny szkolne, konkursy wiedzy o Hałcnowie, Bielsku-Białej i Podbeskidziu;

 2. realizowaliśmy różnorodne projekty współfinansowane przez Gminę Bielsko-Biała:
  -wydaliśmy 3 edycje hałcnowskiego kalendarza pocztówkowego,
  -przeprowadziliśmy 7 edycji hałcnowskiego konkursu fotograficznego (zdjęcia konkursowe i wyniki do obejrzenia na naszej stronie www.stowarzyszenie.halcnow.pl);
  -co roku organizujemy cykle wycieczek turystyczno-krajoznawczych, na które składa się każdorazowo 7 do 10 wycieczek przeznaczonych dla hałcnowian w wieku od lat najmłodszych, przez młodzież szkolną po osoby dorosłe, seniorów 60+ i osoby mniej sprawne fizycznie, pod wspólną nazwą "Dzieci, rodzice, dziadkowie - razem na turystycznym szlaku" ;
  - od kilku lat ( co najmniej siedmiu) co roku organizujemy turnieje szachowe otwarte oraz dla emerytów i rencistów, a także dla dzieci i młodzieży, które sędziowane są przez sędziego z międzynarodowym certyfikatem, a wyniki liczą się w FIDE, budując coraz lepsze rankingi zawodników i umożliwiają zdobywanie i podnoszenie kategorii szachowych; uczestnikami są gracze z najwyższymi kategoriami I+,I++, I+++ i kandydaci na mistrza Polski np. wielokrotny zwycięzca naszych turniejów hałcnowianin Eneasz Wiewióra;

 3. Od 2008 r. mamy status organizacji pożytku publicznego i możemy zbierać na naszym koncie 1% odpis od podatku; jest to corocznie kwota od 14 do 22 tysięcy zł, które przeznaczamy w zależności od wskazań darczyńców na wsparcie rehabilitacji p. Urszuli Sablik, na doposażanie i remontowanie placówek oświatowych czy na realizację celów statutowych np. organizację wypoczynku czy turystykę, sport i rekreację;

 4. przez kolejne lata współpracujemy z działającymi w Hałcnowie organizacjami i grupami np. z Parafialno-Szkolnym Klubem Sportowym "Beskidy", z hałcnowskim Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, z parafialnymi Akcją Katolicką i Zespołem Charytatywnym, z Domem Kultury, z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz z Radą Osiedla Hałcnów.

Od 2014 r. pracami Stowarzyszenia kierują władze:
Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Edward Kołek - prezes
Iwona Gębała - I wiceprezes
Bronisław Szafarczyk - II wiceprezes
Renata Zuber - sekretarz
Krystyna Stanclik - skarbnik

Członkowie:
Krystyna Kolabińska
Franciszek Nikiel
Robert Sroka
Grzegorz Szymik

Komisja Rewizyjna:
Stefan Raszka - przewodniczący
Zofia Bąk
Maria Satława

Obecnie pracami Stowarzyszenia kierują:
Zarząd Stowarzyszenia w składzie:
Edward Kołek - prezes
Iwona Gębała - I wiceprezes
Grzegorz Szymik - II wiceprezes
Renata Zuber - sekretarz
Adam Kachnic - skarbnik

Członkowie:
Krystyna Kolabińska
Franciszek Nikiel
Robert Sroka
Ryszard Pochopień

Komisja Rewizyjna:
Stefan Raszka - przewodniczący
Paulina Wajdeczko
Bogdan Kiczmer

Zapraszamy do pracy i współpracy wszystkich chętnych!

EDWARD KOŁEK PREZES

2010 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa || Strona wykonana przez WebAwans